top of page

GEBRUIKS-VOORWAARDEN

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKERS EN SOSiguana

 

De SOS iguana-website bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door SOS iguana.

De SOS iguana-website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u deze accepteert zonder de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin te wijzigen. Uw gebruik van de SOSiguana-website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

 

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

SOS iguana behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de SOS iguana-website wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten in verband met het gebruik van de SOS iguana-website.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

De SOS iguana-website kan links bevatten naar andere websites ("gelinkte sites"). De gelinkte sites staan ​​niet onder de controle van SOS iguana en SOS iguana is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site, inclusief maar niet beperkt tot een link in een gelinkte site, of enige wijziging of update van een gelinkte site. SOS iguana is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. SOS iguana biedt u deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link betekent niet dat SOS iguana de site goedkeurt of enige associatie heeft met zijn beheerders.

 

ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

 

Als voorwaarde voor uw gebruik van de SOS iguana-website, garandeert u SOS iguana dat u de SOS iguana-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de SOS iguana-website niet gebruiken op een manier die de SOS iguana-website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden of het gebruik en genot van de SOS iguana-website door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of voorzien via de SOS iguana-website.

 

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

 

De SOS iguana-website kan prikborden, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en / of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met het grote publiek of met een groep te communiceren ( gezamenlijk "Communicatiediensten"), gaat u ermee akkoord de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal dat juist is en verband houdt met de specifieke Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een communicatiedienst niet:

 • Beledigen, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.

 • Publiceer, post, upload, verspreid of verspreid elk ongepast, profaan, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.

 • Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door privacyrechten van publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen.

 • Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere vergelijkbare software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen schaden.

 • Adverteren of aanbieden van goederen of diensten om te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.

 • Enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoert en/of door stuurt.

 • Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een communicatiedienst is gepost en waarvan u weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid.

 • Vervals of verwijder de toeschrijvingen van auteurs, wettelijke of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.

 • Elke andere gebruiker beperken of verhinderen de communicatiediensten te gebruiken.

 • Een gedragscode of andere richtlijnen overtreden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst.

 • Oogst of verzamel informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

 • Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving
   

SOS iguana is niet verplicht de communicatiediensten te controleren. SOS iguana behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen inzicht te verwijderen. SOS iguana behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle communicatiediensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook te beëindigen.

SOS iguana behoudt zich ten alle tijden het recht voor om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, in SOS iguana's beheer te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen.
 

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een communicatiedienst. SOS iguana heeft geen controle over of onderschrijft de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst en daarom wijst SOS iguana specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde SOS iguana woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van SOS iguana.

Materiaal dat naar een communicatiedienst is geüpload, kan onderhevig zijn aan geposte beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

 

MATERIALEN VERSTREKT AAN SOS iguana OF GEPLAATST OP EEN SOS iguana-WEBSITE

 

SOS iguana claimt geen eigendom van de materialen die u aan SOS iguana levert (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een SOS iguana-website of de bijbehorende services (gezamenlijk "Inzendingen"). Door uw inzending echter te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of in te dienen, geeft u SOS iguana, de aan haar gelieerde ondernemingen en de noodzakelijke sublicentiehouders toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten op: kopiëren, uw inzending verspreiden, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. SOS iguana is niet verplicht om uw inzending te plaatsen of te gebruiken en kan elke inzending op elk moment naar eigen inzicht van SOS iguana verwijderen.

Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inzending bezit of anderszins beheert, zoals beschreven in dit gedeelte, inclusief maar niet beperkt tot alle rechten die u nodig heeft om te leveren, te posten, de inzendingen uploaden, invoeren of indienen.

 

AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER

De informatie, software, producten en diensten die inbegrepen in of beschikbaar zijn via de SOS iguana website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. SOS iguana en/of haar leveranciers kunnen ten alle tijden verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op de SOS iguana website. Ontvangen advies via de SOS iguana website moet niet worden gerelateerd aan persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u moet een geschikte professional raadplegen voor specifiek advies op de voor u geldende situatie.

SOS iguana en/of haar leveranciers doen geen verklaringen over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten op de SOS iguana website. Voor zover dat is toegestaan door toepasselijke wetgeving, wordt alle informatie, software, producten en diensten 'as is' geleverd zonder enige garantie of voorwaarden. 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal SOS iguana en / of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, of speciale gevolgschade of welke schade dan ook.  

Als u niet tevreden bent met enige gedeelte van de SOS iguana website, of met één van deze gebruiksvoorwaarden, dan is uw enige en uitsluitende keuze, de SOS iguana website te stoppen.

 

BEËINDIGING / BEPERKING TOEGANG

 

SOS iguana behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht uw toegang tot de SOS iguana-website en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

 

ALGEMEEN

 

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Washington, VS en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in San Mateo County, Californië, VS in alle geschillen die voortvloeien uit of met betrekking tot het gebruik van de SOS iguana-website. Het gebruik van de SOS iguana-website is niet toegestaan ​​in enige jurisdictie die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomt, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de SOS iguana-website geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en SOS iguana. De uitvoering van deze overeenkomst door SOS iguana is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst is in strijd met het recht van SOS iguana om te voldoen aan verzoeken, vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavers met betrekking tot uw gebruik van de SOS iguana-website of verstrekte informatie. aan of verzameld door SOS iguana met betrekking tot dergelijk gebruik. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven vermelde garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en SOS iguana met betrekking tot de SOS iguana-website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en SOS iguana met betrekking tot de SOS iguana-website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld.

 

KENNISGEVING VAN COPYRIGHT EN HANDELSMERK:

 

Alle inhoud van de SOS iguana-website is: © RAVON / Tim van Wagensveld / Naomi Lambrikx en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

 

HANDELSMERKEN

 

De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHT

 

Overeenkomstig titel 17, Code van de Verenigde Staten, sectie 512 (c) (2), moeten meldingen van vermeende auteursrechtschendingen onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving worden verzonden naar de aangewezen agent van de serviceprovider. ALLE ONDERZOEKEN DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN GEEN REACTIE ONTVANGEN. Zie Mededelingen en procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht.

bottom of page